Χρόνοι & Ρήματα 

Χρόνος: Futur proche

Ο περιφραστικός χρόνος Futur proche θεωρείται εύκολος και κατανοητός. Χρειάζεται απλά να ακολουθήσουμε κάποια βήματα και μόλις ολοκληρωθεί η διδασκαλία του, καθένας μπορεί να τον χρησιμοποιήσει άνετα στο γραπτό και προφορικό λόγο.

Ανεξάρτητα τον αριθμό των μαθητών μας ή την ηλικία τους,  ο τρόπος διδασκαλίας μας πρέπει να είναι απλός και ευχάριστος. Στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν το σχηματισμό του χρόνου και τις περιπτώσεις χρήσης του κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, χωρίς να τους φορτώνουμε με πολύπλοκους κανόνες.

Ξεκινάμε την παρουσίαση του χρόνου βασιζόμενοι στον τρόπο σχηματισμού του και στις περιπτώσεις χρήσης του. Αναγράφουμε στον πίνακα κάποιες προτάσεις και ζητάμε από τους μαθητές να αναφέρουν το ρήμα, που επαναλαμβάνεται. Μέσω της συζήτησης θα καταλήξουμε στις περιπτώσεις χρήσης του και στον τρόπο σχηματισμού του. Δηλαδή ότι ο χρόνος δείχνει μια πράξη που πρόκειται να γίνει και ότι το ρήμα, που κλίνεται στις προτάσεις μας, είναι το ημιβοηθητικό            « aller », ενώ το βασικό ρήμα βρίσκεται σε απαρεμφατική μορφή (infinitif). Σε αυτό το σημείο αναγράφουμε την κλίση του ρήματος « aller » στο χρόνο Présent simple, έτσι ώστε να τον θυμηθούν όλοι. Επιπλέον, τοποθετούμε το χρόνο στη χρονική ακολουθία, δηλαδή στο μέλλον και δίνουμε την ελληνική του ερμηνεία. Ξαναγράφουμε τις προτάσεις μας στην Άρνηση (négation) και την Ερώτηση (interrogation), έτσι ώστε να κατανοήσουν ότι οι αλλαγές γίνονται μόνο στο ημιβοηθητικό ρήμα            « aller ».

Τέλος, παρουσιάζουμε φράσεις και επιρρήματα, που χρησιμοποιούνται με το χρόνο Futur proche (demain, dans une heure, en quelques minutes etc.). Βέβαια, θα αναφέρουμε ότι πρόκειται για χρονικές λέξεις των οποίων η χρήση γίνεται όταν μιλάμε ή γράφουμε για το μέλλον. Θα ήταν καλό να δίνουμε τις ελληνικές σημασίες των χρονικών λέξεων και να δίνουμε αρκετά παραδείγματα, για να μπορέσουν οι μαθητές μας να κατανοήσουν πλήρως το χρόνο.

Θα προτείναμε ο σχηματισμός του χρόνου Futur proche να πραγματοποιείται τουλάχιστον σε δύο διαφορετικά μαθήματα. Έτσι, οι μαθητές θα καταφέρουν να φθάσουν στην αφομείωσή του μέσω αρκετών ασκήσεων και εμείς θα καλύψουμε τις απορίες όλων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και μετά το πέρας του, η πραγματοποιήση και η ανάθεση ασκήσεων είναι απαραίτητες.

Συνοψίζοντας για τη διδασκαλία του χρόνου Futur proche, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα :

  1. Παραδείγματα
  2. Παρουσίαση περιπτώσεων χρήσης του χρόνου Futur proche
  3. Τοποθέτηση του χρόνου Futur proche στη χρονική ακολουθία
  4. Κλίση του ρήματος « aller » σε Présent simple
  5. Παρουσίαση χρονικών επιρρημάτων και φράσεων
  6. Κλίση ρημάτων σε Futur proche
  7. Ασκήσεις

Σας παραθέτουμε ασκήσεις με το χρόνο Futur proche θέλοντας να διευκολύνουμε, όσο γίνεται, το μάθημά σας.

Related posts

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.